รวมเอกสารยื่นกู้สินเชื่อบ้านแต่ละธนาคาร ต้องเตรียมอะไรบ้าง

รวมเอกสารยื่นกู้สินเชื่อบ้านแต่ละธนาคาร ต้องเตรียมอะไรบ้าง

การจะยื่นขอสินเชื่อแต่ละธนาคารนั้น มีการเรียกขอเอกสารประกอบที่แตกต่างกันไป แล้วแต่ละธนาคารจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เราได้รวบรวมมาให้แล้วไปอ่านกันได้เลย

1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นขอกู้สินเชื่อมีดังนี้

เอกสารส่วนตัว

 1. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่ (ถ้ามี)
 4. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

 

เอกสารแสดงรายได้

 1. กรณีประกอบอาชีพประจำ

          – หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สวัสดิการของหน่วยงาน

          – สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

          – Statement เงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

          – หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่น ๆ (พร้อมตัวจริง)

         

 1. กรณีประกอบอาชีพอิสระ

          – Statement เงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน

          – หลักฐานการเงินอื่น ๆ (พร้อมตัวจริง)

          – สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนนิติบุคคล

          – หลักฐานการเสียภาษีเงินได้

          – ภาพถ่ายกิจการ 3-4 ใบ

          – สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

          – สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสั่งซื้อสินค้า

 

เอกสารหลักประกัน

 1. สำเนาสัญญาการซื้อ-ขาย/สัญญาวางมัดจำ/สัญญาเช่าซื้อการเคหะ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 2. สำเนาสัญญากู้เงิน และสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนองย้ายฯ)
 3. ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
 4. หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 5. สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 6. สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3 ก./หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อ.ช.2 ทุกหน้า (กรณีซื้อทรัพย์มือสองต้องรับรองสำเนาโดยเจ้าพนักงานที่ดิน)
 7. ใบอนุญาตปลูกสร้าง/ต่อเติม
 8. แบบแปลน/พิมพ์เขียว
 9. ใบประมาณการปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

 

2.ธนาคารไทยพาณิชย์

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นขอกู้สินเชื่อมีดังนี้


เอกสารส่วนตัว

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หากมีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

 

เอกสารแสดงรายได้

 

 1. ผู้มีรายได้ประจำ

          – หนังสือรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือน

          – เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

 

 1. กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

          – เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)

          – ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ใบ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป

          – สำเนาทะเบียนการค้า หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

          – หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภ.ง.ด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย และใบเสร็จซื้อ-ขายสินค้า

 

 1. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

          – เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

          – ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

 

เอกสารหลักประกัน

          – สำเนาสัญญาซื้อ-ขาย

 

3.ธนาคารออมสิน

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นขอกู้สินเชื่อมีดังนี้

 

เอกสารส่วนตัวของผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม 

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) หรือหนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 4. สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 5. Statement เงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 4. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่

           – กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

           – กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

           – กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า

 1. บัญชีรับ-รายจ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/งบการเงิน/กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

 

เอกสารแสดงหลักประกัน

 1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนา น.ส.3 ก. หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ถ่ายเอกสารทุกหน้าขนาดเท่ากับต้นฉบับ)
 2. สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือสำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน หรือสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ท.ด.13 หรือสำเนาสัญญาซื้อ-ขายห้องชุด อ.ช.23
 3. สำเนาใบเสร็จการชำระค่างวดสินเชื่อบ้านที่ต้องการรีไฟแนนซ์ฉบับล่าสุด (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

 

4.ธนาคารทหารไทยธนชาติ

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นขอกู้สินเชื่อมีดังนี้

 

เอกสารส่วนตัวผู้กู้/ผู้กู้ร่วม

 1. พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานธนาคาร/พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

          – สำเนาบัตรประชาชน  

          – สำเนาทะเบียนบ้าน

          – สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือนอายุไม่เกิน 2 เดือน

          – สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

 

 1. ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ

          – สำเนาบัตรประชาชน

          – สำเนาทะเบียนบ้าน

          – สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือน

          – สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ  ได้แก่

 

กรณีบริษัท : สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)


กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด : สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)


กรณีร้านค้า : สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า

          – บัญชีรับ-จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/งบการเงิน/กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

 

เอกสารหลักประกัน

 1. สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า/สำเนา น.ส.3 ก. ทุกหน้า หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ อ.ช.2 ทุกหน้า
 2. สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือสำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน หรือสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ท.ด.13 หรือสำเนาสัญญาซื้อ-ขายห้องชุด อ.ช.23

 

5.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นขอกู้สินเชื่อมีดังนี้

 

เอกสารส่วนตัว

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

 

เอกสารแสดงรายได้

 1. ผู้มีรายได้ประจำ

          – สลิปเงินเดือน (สำเนา/ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน

          – สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน ต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

 

 1. ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ

          – สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือสำเนาทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ที่รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หรือหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้

          – สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน

 

เอกสารด้านหลักประกัน

          – สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้ หรือใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน

          – สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้เดิม

          – สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า/สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน

 

6.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นขอกู้สินเชื่อมีดังนี้

 

เอกสารส่วนตัว

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 4. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 5. สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
 6. สำเนาใบประกอบวิชาชีพที่ถือไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังไม่หมดอายุ สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ (ถ้ามี)

 

เอกสารแสดงรายได้

 1. กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

          – สลิปเงินเดือน (ฉบับล่าสุด) หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง) กรณีมีรายได้เป็น Commission ใช้สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือน

          – สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน กรณีมีรายได้เป็น Commission ใช้สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือน

          – หนังสือรับรองโบนัส (ถ้ามี)

          – แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (50 ทวิ และ ภ.ง.ด.90/91) พร้อมใบเสร็จการชำระภาษีย้อนหลัง 2 ปี

 

 1. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

          – สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนการค้า ไม่เกิน 3 เดือน

          – สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ผู้กู้ร่วม ไม่เกิน 3 เดือน

          – สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)

          – สำเนา ภ.พ.30 พร้อมใบเสร็จ (ถ้ามี)

          – สำเนา ภ.พ.20 (ถ้ามี)

          – สำเนาบริคณห์สนธิไม่เกิน 3 เดือน

 

เอกสารหลักประกัน

 1. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
 2. ใบอนุญาตปลูกสร้าง/หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ท.ด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ท.ด.14 )
 3. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
 4. สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (กรณีถ้ามีสัญญาเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นและอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ)
 5. แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

 

7.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นขอกู้สินเชื่อมีดังนี้

 

เอกสารส่วนตัว

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง 2 ชุด
 2. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

 

เอกสารแสดงรายได้

 1. ผู้มีรายได้ประจำ

          – สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)

          – Statement บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด


 1. เจ้าของธุรกิจและผู้มีอาชีพอิสระ

          – สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

          – Statement บัญชีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

          – Statement บัญชีหมุนเวียนส่วนของผู้กู้ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

          – แผนที่สถานที่ประกอบธุรกิจ

 

เอกสารด้านหลักประกัน

 1. สำเนาโฉนดหลักประกัน/สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย/สำเนาใบจอง
 3. แผนที่ที่ตั้งหลักประกัน
 4. แบบบ้าน+ผังโครงการ (กรณีซื้อโครงการจัดสรร)

 

8.ธนาคารกสิกรไทย

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นขอกู้สินเชื่อมีดังนี้


เอกสารส่วนตัว

 1. แบบฟอร์มใบสมัครคำขอสินเชื่อและหนังสือให้ความยินยอมที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนทั้งผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 4. หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 5. กรณีสมรสจดทะเบียน-สำเนาทะเบียนสมรส
 6. กรณีสมรสไม่จดทะเบียน-หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส/สำเนาทะเบียนบ้าน/สูติบัตรของบุตร
 7. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

 

เอกสารแสดงรายได้

 1. ผู้มีรายได้ประจำ

          – สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสลิปโบนัส (ถ้ามี)

          – Statement เงินฝากย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน


 1. ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

          – เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ

          – เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

 1. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

          – เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

          – เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

 

เอกสารหลักประกัน

          – สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3 ก. หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า

 

9.ธนาคารกรุงไทย

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นขอกู้สินเชื่อมีดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนสมรสของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 4. สำเนา Statement เงินฝากย้อนหลัง หรือหลักฐานแสดงรายได้อื่น ๆ ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 5. สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่เสนอเป็นหลักประกัน
 6. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน
 7. สำเนาหนังสือสัญญากู้ สำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์
 8. สำเนาใบเสร็จการชำระเงินเดือนล่าสุด หรือ Bank Statement การชำระบัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงิน (กรณีปลูกสร้างบ้านหรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)
 9. สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ของอาคารที่จะปลูกสร้าง
 10. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีกู้เพื่อสร้างบ้านหรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)

 

10.ธนาคารกรุงเทพ

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นขอกู้สินเชื่อมีดังนี้

 

เอกสารส่วนตัว 

          – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ

          – สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีประกอบวิชาชีพเฉพาะ)

          – สำเนาทะเบียนบ้าน

          – สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

          – ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ)

 

เอกสารแสดงรายได้

 1. กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นพนักงานหรือข้าราชการ

          – ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 3 เดือน)

          – ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเงินเดือน

          – สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด) 1. กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นเจ้าของกิจการ

          – สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) (ไม่เกิน 3 เดือน)

          – สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)

          – สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน

          – งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปีปีล่าสุด

 

เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน

          – สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน

          – สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด พันธบัตร ใบหุ้น เอกสารสัญญาแสดงสิทธิ์การเช่า ฯลฯ

          – สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาเช่าซื้อ/สัญญาจำนอง และเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

 

เอกสารหลักประกัน

          – สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ห้องชุด

          – สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย

          – เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์

          – แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน

 

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ (เพิ่มเติมกรณีปลูกสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย)

          – สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ปรับปรุงอาคาร

          – สำเนาพิมพ์เขียว (แบบแปลนก่อสร้าง)

          – สำเนาสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ขอสินเชื่อ

 

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ (เพิ่มเติมกรณีรีไฟแนนซ์)

          – สำเนาสัญญาจำนอง และข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง

          – สำเนาสัญญากู้เงิน

          – สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 3 เดือน

 

11.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นขอกู้สินเชื่อมีดังนี้

 

เอกสารส่วนตัว

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ (ผู้กู้และคู่สมรส)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้และคู่สมรส)
 3. สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณบัตร/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

 

เอกสารแสดงรายได้

 1. ผู้มีรายได้ประจำ

          – สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง)

          – สำเนา Statement บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

          – หลักฐานแสดงรายได้พิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

 1. ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ

          – สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ใบทะเบียนการค้า 

          – สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น 

          – สำเนา Statement บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)

          – ใบ ภ.พ.30 พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

 

เอกสารด้านหลักประกัน

 1. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 2. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ท.ด.13) หนังสือให้ที่ดิน (ท.ด.14)
 3. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)   
 4. แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

 

12.ธนาคารทิสโก้

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นขอกู้สินเชื่อมีดังนี้

 

เอกสารส่วนตัว

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณบัตร/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

 

เอกสารแสดงรายได้

 

 1. ผู้มีรายได้ประจำ

          – ใบรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน

          – สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี (50 ทวิ/ภ.ง.ด.90)

          – Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)

          – เอกสารที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน เช่น บัญชีเงินออม กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (ถ้ามี)

 

 1. ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ

          – ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล/ใบจดทะเบียนการค้า/ใบทะเบียนพาณิชย์

          – สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ผู้กู้ร่วม

          – งบการเงินย้อนหลัง 3 ปีของกิจการ

          – สำเนาใบแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย/ใบ ภ.ง.ด/ใบ ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

          – Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีกิจการ)

          – เอกสารที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน เช่น บัญชีเงินออม กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (ถ้ามี)

 

เอกสารด้านหลักประกัน

 1. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนากรรมสิทธิ์ห้องชุด
 2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย

 

 

เอกสารตามที่นำเสนอในบทความนี้ เราสรุปมา ณ วันที่ 22 ก.ย. 2566 เพื่อนๆสามารถตรวจสอบกับธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสารนะคะ

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

MAP
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone
MAP
桜咲姫莉 javsite.mobi エロ 話 人妻 desi hot blog hindifucking.com xvideo desi aunty نيك خدامه freepornwatch.net سكس لواط رجال chat18 com indianboobfuck.net xnxx telugu heroines group sex xvideo indianfuckertube.com xxx tamil hd video
sex fudi desipornforum.com juhi chawla bf ipz-754 freejavstreaming.net 無修正 エロ アニメ マチコ av japanhub.me 日焼けアオハル少女 4時間 antarvarsana bestsexporno.com 3gp six video 三喜本のぞみ simozo.net 楠ろあ ハメ
سكس مع امة 3gpking.name مدرسة شرموطة ゆうか凛 eroterest.mobi ゲリラ露出 x hamister bigbobmovs.com www com sxx monzetsu festival xi hentaibee.net hentai cum bath 雷電マオ erovideo.me 豪華共演!市川まさみ&超人気女優たちがイカせてくれる 夢のハーレム逆3pスペシャル